Wedstrijdvoorwaarden

Artikel 1 – Principe

EUFIA (European Funeral Innovation Awards) heeft ten doel: het verrichten van handelingen en activiteiten die kunnen leiden tot het waarderen van personen en instellingen die zich op een bijzondere manier binnen of voor de uitvaartbranche inspannen, door te vernieuwen of te verbeteren en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren en jureren van bijeenkomsten waar presentaties op het gebied van het uitvaartgebeuren worden beoordeeld die aan de hand van een kwaliteitsbeoordeling worden getoetst, waarna vervolgens aan de winnaars awards kunnen worden toegekend. De winnaar(s) van deze wedstrijd ontvangt(en) een award op de plechtige award uitreiking, die elke twee jaar plaatsvindt.

Artikel 2 – Structuur

Europees Bestuur EUFIA Bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuursleden. De stemgerechtigde leden zijn de voorzitters of hun afgevaardigde van de besturen van de deelnemende landen. Zij zijn het hoogste beslissingsorgaan en overkoepelen de besturen van de deelnemende landen.

Landelijk bestuur EUFIA Elk deelnemend land wordt vertegenwoordigd door een groep door EUFIA erkende personen, die werkzaam zijn in, of sterke affiniteit heeft met de uitvaartbranche. Afhankelijk van de in het land geldende gebruiken of gemaakte afspraken, kan deze delegatie een eigen bestuur vormen met een voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuursleden. Zij zorgen voor de contacten in hun land met de deelnemers, sponsoren, samenstelling van de jury, deelnemen aan vakbeurzen, enz. Elke wedstrijddeelnemer kan daar terecht met zijn vragen en opmerkingen.

Bestuursleden en de leden van hun gezin kunnen niet deelnemen aan de wedstrijd, ook niet het bedrijf of de instelling waarmee zij (in)direct verbonden zijn of waarin zij belangen hebben.

Bestuursleden krijgen geen bezoldiging. EUFIA is een stichting zonder winstoogmerk.

Artikel 3 – Wedstrijdcategorieën

Voor elke editie van de European Funeral Innovation Awards worden maximaal 3 wedstrijdcategorieën vastgesteld door het Europees bestuur. Deze categorieën gelden voor alle landen. Voor de editie 2017 zijn de volgende categorieën gekozen:

 1. Innovatie in Crematoria, Begraafplaatsen en Uitvaartondernemingen
 2. Innovatie in Uitvaart Producten
 3. Innovatie in Uitvaart Ideeën

Deze opdeling (of nadien hergroepering) kan te allen tijde na een beslissing van het bestuur doorgevoerd worden. Het landelijk bestuur beslist in welke categorie een deelnemer ondergebracht wordt.

Artikel 4 – Award

Er kan per land en per categorie een Award uitgereikt worden. Maar er wordt slechts één International Funeral Award uitgereikt aan de ‘winnaar der winnaars’. Dit is een wisseltrofee die voor één september van het jaar waarin de volgende award uitreiking plaats heeft, ongeschonden, moet terugbezorgd worden aan het Europees bestuur.

Art.5 – Inschrijvingen

De wedstrijd en award uitreiking vinden steeds plaats in het oneven jaar. De inschrijving start op 1 november van het voorafgaande even jaar en sluit op 15 augustus van het oneven jaar. Na inschrijving zal de organisatie met u contact opnemen.

Uw deelname betekent dat uw product, project of dienst zal laten jureren door een professionele, internationale jury. Tevens neemt u met minstens twee personen deel aan de internationale award uitreiking. De data en locaties van al deze evenementen worden tijdig bekend gemaakt.

Art.6 – Annuleren

Annuleren is alleen mogelijk bij bijzondere omstandigheden en wordt enkel door het bestuur beslist. Annulering betekent geen teruggave van betaalde deelnamekosten.

Art.7 – Deelnemersbijdrage

Als deelnemers bent u de deelnemersbijdrage van €550,- (exclusief BTW) verschuldigd, voor elk land waarvoor u kiest mee te doen aan de wedstrijd. Alle kosten voor deelname zijn inbegrepen en u ontvangt tevens 2 tickets voor de award uitreiking. Doet u bijvoorbeeld in 2 landen mee, dan kost dat €1.100,- en krijgt u 4 tickets.

Art.8 – Deelnemersvoorwaarden

 • Deelname aan de wedstrijd geschiedt op vrijwillige basis, op eigen risico, op eigen kosten en verantwoordelijkheid, zonder mogelijk verhaal ten overstaan van de organisatoren en de internationale jury.
 • Een aanmelding is rechtsgeldig en bindend, na inschrijving via de EUFIA website en zodra deze inschrijving door het betreffende landelijke bestuur is goedgekeurd en aan de deelnemer is bevestigd.
 • Met het invullen en versturen van het inschrijfformulier erkent de deelnemer deze wedstrijdvoorwaarden gelezen en goedgekeurd te hebben.
 • Zodra de inschrijving is bevestigd, is de deelnemer verplicht de deelnemersbijdrage te betalen.
 • Het bedrijf dat wordt vertegenwoordigd door de deelnemer is gevestigd in Europa.
 • Een deelnemer kan zich voor meerdere Award-categorieën en landen inschrijven per product, project of dienst die toepasbaar zijn in de funeraire sector.
 • De ingezonden projecten moeten bij inschrijving voorzien zijn van een uitvoerige omschrijving met beeldmateriaal of documentatie. Dit moet digitaal worden verstuurd naar het secretariaat.
 • De deelnemer is verplicht aanwezig op de open jury dag(en) en award uitreiking op straffe van diskwalificatie en zonder terugbetaling van de deelnemersbijdrage. Afwijkingen hierop kunnen enkel na beslissing van het Europees Bestuur plaatsvinden.
 • De organisatie stelt voor de open jury dag een ruimte ter beschikking van circa 4 m2. De deelnemer mag na overleg en goedkeuring van het bestuur alle middelen aanwenden om zijn product, dienst, project aan de jury voor te stellen.
 • Voor punten waarin dit reglement niet voorziet, handelt de jury en bestuur in de geest van dit reglement.
 • Door deelname erkent en aanvaardt iedere deelnemer het huidige reglement en legt iedereen zich sportief neer bij de beslissing van de jury en of bestuur.

Artikel 9 - Internationale Jury

 • De jury bestaat uit een juryvoorzitter, notulist, internationaal jurylid en andere juryleden. Elke juryvoorzitter is lid van het bestuur van het deelnemend land. De overige leden van de jury komen uit of zijn betrokken bij de funeraire branche en worden gekozen door het betreffende landelijke bestuur.
 • De juryvoorzitter waakt over de correcte toepassing van het wedstrijdreglement en brengt alle juryleden op de hoogte van de inbreng van de deelnemers/kandidaten en van de gang van zaken die dag(en).
 • Juryleden en de leden van hun gezin kunnen niet deelnemen aan de wedstrijd, ook niet het bedrijf of de instelling waarmee zij (in)direct verbonden zijn of waarin zij belangen hebben.
 • Er wordt over deze wedstrijd met en door de jury niet gecorrespondeerd, evenmin als over de commentaren van de jury. Alleen de juryvoorzitter is bevoegd voor het geven van commentaar indien dit de helderheid en de duidelijkheid van de organisatie ten goede zou komen.
 • De juryvoorzitter zal per deelnemer, na afloop van elke jurering, de beoordeling en een kort juryverslag in een gesloten envelop overdragen aan een lid of afgevaardigde van het Europees bestuur. Het is de juryleden ten strengste verboden over de inhoud ervan te communiceren met wie dan ook. De jury bepaalt aldus de winnaar per categorie per land.
 • Het Europees bestuur zal in conclaaf bepalen wie de winnaar der winnaars wordt en de International Funeral Award toekennen.
 • Alle winnaars worden bekend gemaakt op de award uitreiking.

Artikel 10 - Pers en TV

 • Alleen de door het bestuur (Europees en landelijk) aangewezen bestuursleden zijn bevoegd om de pers te woord te staan.
 • Pas nadat aan alle voorwaarden is voldaan mag u als deelnemer de plaatselijke en nationale pers van uw deelname op de hoogte brengen.
 • Inbreuken die worden vastgesteld leiden tot onmiddellijke annulering van uw deelname of diskwalificatie.
 • Alle deelnemers zullen via de internationale media bekend gemaakt worden.
 • Alle TV en persrechten zijn eigendom van EUFIA.

Artikel 11 – De uitreikingsceremonie

Afhankelijk van de vorm waarin de award uitreiking plaatsvindt, is de door het bestuur voorgeschreven dresscode verplicht. U wordt hierover tijdig geïnformeerd.

Artikel 12

Onderschrijf de Olympische gedachte: “Deelnemen is belangrijker dan winnen.”

© European Funeral Innovation Awards | all rights reserved

Alle op deze website vermelde prijzen zijn exclusief 21% BTW.